02188980301

بیمه مسئولیت

شرح کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران

کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران حوادثی را پیش بینی میکند که در حین کار امکان وقوع آن وجود دارد و کارفرما میتواند با خریداری آن فعالیت خود  را در قبال حوادث احتمالی بیمه کند انتخاب کلوز یکی از عوامل موثر برای دریافت یک بیمه نامه باکیفیت میباشد .بهترین بیمه مسئولیت بیمه ای […]

چه نکات مهمی را باید درباره بیمه مسئولیت بدانیم؟

بیمه مسئولیت بیمه ایران حادثه هیچ گاه خبر نمیکند! شاید این جمله را به کرار شنیده باشید و درواقع به عنوان یک هشدار آن را تلقی کنید بله درست است حادثه هیچ گاه خبر نمیکند ،اما در مقابل حادثه چه باید کرد تا کمترین آسیب را متحمل شد .خوشبختانه در برحه ای از زمان قرار […]

Scroll to top