02188980301

بیمه بدنه

چرا ماشین من بیمه بدنه میخواد؟

بیمه بدنه بیمه ایران در دنیای امروزی وسیله نقلیه نقش بسیار مهمی در زندگی  افراد ایفا میکند .خوب است  بدانیم  ورود اتومبیل به ایران از دهه 60 قرن بیستم بوده است و فرازو نشیب های بسیاری داشته ، کم کم با پیشرفت تکنولوژی و گذشت زمان همچنین پدیدار شدن شرکت های مختلف خودروسازی وایجاد فضای […]

Scroll to top