02188980301

پس از تصادف، برای دریافت خسارت، حضور هر دو وسیله نقلیه الزامی است؟

خیر، اگر افسر پلیس کروکی تصادف را کشیده باشد، با مدارک لازم و بیمه شخص ثالث شخص خاطی میتواند برای دریافت خسارت به شعبات بیمه مراجعه کرد

پس از تصادف، برای دریافت خسارت، حضور هر دو وسیله نقلیه الزامی است؟
Scroll to top