02188980301

بیمه سرقت جزء کدام یک از موارد بیمه محسوب میشود؟

بیمه سرقت به تنهایی وجود ندارد، وجزء پوشش‌های اختیاری در بیمه‌نامه آتش‌سوزی می‌باشد که به انتخاب بیمه‌گذار و انجام مراحل کارشناسی توسط کارشناسان بیمه انجام میشود.

بیمه سرقت جزء کدام یک از موارد بیمه محسوب میشود؟
Scroll to top