02188980301

آیا بیمه عمر، بیمه تکمیلی درمان هم هست ؟

خیر، در بیمه‌های عمر فقط پوشش‌های تکمیلی ارائه میشود و بیمه درمان کامل نیست.

آیا بیمه عمر، بیمه تکمیلی درمان هم هست ؟
Scroll to top