02188980301

آیا افرادی که بیمه تامین اجتماعی هستند، می‌توانند بیمه عمر هم داشته باشند؟

بله چون این بیمه نامه به صورت اختیاری است و تداخلی با سایر بیمه ها ندارد

آیا افرادی که بیمه تامین اجتماعی هستند، می‌توانند بیمه عمر هم داشته باشند؟
Scroll to top