مجله بیمه ایران

شرح کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران

کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران

کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران حوادثی را پیش بینی میکند که در حین کار امکان وقوع آن وجود دارد و کارفرما میتواند با خریداری آن فعالیت خود  را در قبال حوادث احتمالی بیمه کند

انتخاب کلوز یکی از عوامل موثر برای دریافت یک بیمه نامه باکیفیت میباشد .بهترین بیمه مسئولیت بیمه ای است که در آن با توجه به موضوع فعالیت،  ریسک خطر  و تعداد کارکنان  مبلغ مناسبی برای جبران هزینه های پزشکی وحوادثی که منجر به فوت اشخاص  میشود را در نظر گرفت .

در اینجا برای شما توضیح خواهیم داد کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران چیست و هرکدام چه مزایایی دارند تا شما بتوانید با مطالعه دقیق بهترین بیمه مسئولیت را خریداری کنید :

1- به موجب این پوشش،در صورتیکه دریک حادثه تحت پوشش،طبق رای مراجع قضایی بیمه گذار به پرداخت بیش از یک دیه و یا دیات غیر مسری به هریک از کارکنان محکوم گردد،بیمه گر مکلف به پرداخت حداکثر تا سقف تعهد پذیرفته شده در شرایط خصوصی بیمه نامه می باشد.

تبصره1– تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیان دیده و کلیه حوادث احتمالی در طول مدت قرارداد ازحداکثر تعهد بیمه گر مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره 2– در صورت خریداری پوشش بیمه‌ای افزایش ریالی دیه، تعهدات پوشش تعهد دیات و دیات غیر مسری به همان میزان افزایش خواهد یافت.

2- به موجب این پوشش،صدمات بدنی وارد به کارکنان،حین انجام ماموریت های خارج از کارگاه(مکان فعالیت)،براساس اعلام کتبی اسامی افراد توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد.در هر حال خسارت بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری استثناء می باشد،مگر انکه پوشش مربوط،خریداری شده باشد.

تبصره –تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

4-به موجب این پوشش،مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان در قبال خسارت های موضوع بند 6 ماده 2 این ایین نامه وارد به کارکنان پروژه های ساختمانی تحت پوشش می باشد.

تبصره 1- منظوراز مجری ذیصلاح ساختمان،فردی است که طبق ایین نامه اجرایی ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحات بعدی ان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهر سازی باشد.

تبصره2 – تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی در طول مدت قرارداد ازحداکثر تعهد بیمه گر مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

5-به موجب این پوشش،جبران خسارت های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که براساس رای مراجع ذیصلاح در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت های بدنی نباشدو مسدولیت بیمه گذار در بروز حادثه محرز شده است،متناسب با درصد مسئولیت وی،تحت پوشش میباشد.

تبصره1-خسارت وارده به کارکنان در خارج ازکارگاه در صورتی قابل پرداخت می باشد که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار،پوشش ماموریت خارج ازکارگاه(مکان فعالیت)قبل از بروز حادثه توسط بیمه گذار خریداری شده باشد.

تبصره2 – تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی در طول مدت قرارداد ازحداکثر تعهد بیمه گر مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

 

 

6-به موجب این پوشش،هزینه های پزشکی این بیمه نامه در صورتیکه مشمول تعریف بند 6ماده 2 ایین نامه نباشد و مطابق رای مراجع قضایی بیمه گذار محکوم به پرداخت ان نشده باشد،براساس صورتحساب های ارائه شده،تحت پوشش می باشد.

تبصره – تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی در طول مدت قرارداد ازحداکثر تعهد بیمه گر مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

7-به موجب این پوشش،صرفا پرداخت مستمری موضوع تبصره 1ماده 66قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی کارکنان باشد،با پرداخت یکجای مطالبات وفق تبصره مذکور،تحت پوشش می باشد.

8-به موجب این پوشش،خسات های موضوع بند 6ماده 2این ایین نامه وارد به اشخاص ثالث در محل کارگاه (مکان فعالیت)تحت پوشش میباشد.

تبصره1-اشخاص ثالث در این پوشش به افرادی اطلاقر می شود که جز کارکنان بیمه گذار و عوال اجرایی وی و شخص عوامل اجرایی نباشند.

تبصره2-حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهدکرد.

1/9-به موجب این پوشش،تعهدات مندرج در بیمه نامه به ازای هر زیان دیده باتوجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضاییه از زمان شروع بیمه نامه و بنا به درخواست بیمه گذار یک بار افزایش می یابد،مشروط به ان که ناشی از تاخیر در ارائه مراجع قضایی توسط بیمه گذار یا زیاندیده نباشد.همچنین،حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص کلیه حوادث احتمالی افزایش می یابد.

2/9-به موجب این پوشش،تعهدات مندرج در بیمه نامه به ازای هر زیان دیده باتوجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضاییه از زمان شروع بیمه نامه و بنا به درخواست بیمه گذاردو بار افزایش می یابد،مشروط به ان که ناشی از تاخیر در ارائه مراجع قضایی توسط بیمه گذار یا زیاندیده نباشد.همچنین،حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص کلیه حوادث احتمالی افزایش می یابد

3/9-به موجب این پوشش،تعهدات مندرج در بیمه نامه به ازای هر زیان دیده باتوجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضاییه از زمان شروع بیمه نامه و بنا به درخواست بیمه گذار سه بار افزایش می یابد،مشروط به ان که ناشی از تاخیر در ارائه مراجع قضایی توسط بیمه گذار یا زیاندیده نباشد.همچنین،حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص کلیه حوادث احتمالی افزایش می یابد

10-به موجب این پوشش،مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه کارکنان ناشی از حوادث تحت پوشش،مشروط به این که بیمه گذار به موجب رای مراجع ذیصلاح ملزم به پرداخت و جبران خسارت شده باشد،به ازای هرروز معادل دستمزد روزانه پرداختی به افراد زیاندیده،با رعایت شرایط ذیل تحت پوشش می باشد:

1/پرداخت غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه شروع و حداکثر از مدت 90رو زتجاوز نخواهد کرد.

2/مدت زمان استفاده از پوشش بیمه ای غرامت دستمزد روزانه،طبق نظر پزشک معتمد بیمه گر بیمه گر تعیین می گردد.

11-به موجب این پوشش نوسان احتمالی تعداد کارکنان بیمه گذاردر مکان فعالیت تحت پوشش حداکثر تا 20درصد نسبت به تعداد کارکنان اظهار شده توسط بیمه گذارمشروط به اظهار واقعی نیروی کار در زمان صدور بیمه نامه توسط بیمه گدار تحت پوشش میباشد.

تبصره:درصورت افزایش تعداد کارکنان بیمه گذاردرمدت اعتبار بیمه نامه فراتر از پوشش بیمه ای این کلوز،بیمه گدار می بایست نسبت به اعلام کتبی افزایش کارکنان به بیمه گر اقدام نماید.درغیر اینصورت و در صورت بروز حادثه،خسارت وارده نسبت به مازاد،مشمول قاعده ی نسبی حق بیمه خواهد بود.

تبصره- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی در طول مدت قرارداد ازحداکثر تعهد بیمه گر مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

12-به موجب این پوشش،در صورتیکه بیمه گذار به نظر کارشناسی حوادث به منظور تبرئه خود هزینه  دستمزد کارشناسی پرداخت نماید.هزینه پرداختی وی مطابق تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تحت پوشش می باشد.

برای برقراری تماس مستقیم کلیک کنید.

شرح کلوز یک بیمه مسئولیت:

از آنجایی که طبق قانون مجازات اسلامی هر یک از اندام های بدن دیه معین و مشخصی دارد لذا در حوادثی که به طور همزمان چندین عضو یا اندام آسیب ببیند مجموع دیه آنها ممکن است از دیه فوت یک انسان بیشتر شود به عنوان مثال نابینا شدن هر دو چشم و ناشنوا شدن هر دو گوش به طور همزمان 2 دیه کامل دارد (هر کدام یک دیه) این در حالی ست که فوت همان فرد یک دیه دارد بنابر این احتمال وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدن چندین عضو و افزایش مبلغ دیه میگردد و همچنین عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی این بیمه نامه لازم و ضروری است که بیمه گذاران محترم با خرید کلوز شماره یک دامنه پوشش بیمه ای خود را گسترش دهند و در حاشیه امنیت بیشتری قرار بگیرند

 شرح کلوز دو بیمه مسئولیت:

تعهدات بیمه نامه مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق می افتد این در حالی است که اگر پرسنل تحت امر کارفرما در حین ماموریت و خارج از محل مورد بیمه دچار حادثه شوند کارفرما مسئول جبران خسارت خواهد بود لذا کارفرمایانی که شرایط شغلی آنان ایجاب میکند پرسنل خود را به بیرون اعزام نماید میبایست با خرید این کلوز و ارائه اسامی این افراد تعهدات بیمه نامه خود را افزایش دهد.حق بیمه کلوز شماره 2 با توجه به تعداد افراد مامور بین 5 تا 35 درصد حق بیمه پایه است

   راجع به بیمه مسئولیت بیشتر بخوانید.

 شرح کلوز سه بیمه مسئولیت:

از آنجایی که در این بیمه نامه حوادثی تحت پوشش است که صرفا در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد و از طرفی گاهی اوقات بعضی از کارفرمایان اماکنی را در خارج از محل مورد بیمه با هدف استراحت یا آموزش و …برای پرسنل خود فراهم میکند اماکنی همچون سالن ورزشی ، رستوران ،حمام و…لذا می بایست بیمه گذار با خرید این کلوز و ارائه آدرس این قبیل اماکن پوشش لازم و کافی را برای این حوادث فراهم نمایند.

 شرح  کلوز چهار بیمه مسئولیت:

در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه های ساختمانی  مسئولیت کارفرما و پیمانکاران فرعی تحت پوشش است اما مسئولیت مجری ذیصلاح در تعهد بیمه گر نیست لذا ضروری است در پروژه هایی که اجرای انها به عهده مجری ذیصلاح میباشد با خرید این کلوز مسئولیت مجری ذیصلاح در حوادث احتمالی تحت پوشش قرار گیرد .

شرح کلوز پنج بیمه مسئولیت:

از آنجایی که خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت  مدنی کار فرما در مقابل کارکنان  جزو استثنائات  بیمه نامه بوده و این قبیل خسارات قابل  پرداخت نیست  لذا در صورتی که  بیمه گذار مایل به اخذ این پوشش باشد می بایست با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به خرید این پوشش اقدام نماید .

شرح کلوز شش بیمه مسئولیت:

در پروژه های ساختمانی هر فردی که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی وارد پروژه میشود  میبایست برای خود یک بیمه نامه مسئولیت مستقل تهیه کند.  در بخش ساختمان با خرید این کلوز مسئولیت کل پیمانکاران شاغل در پروژه  تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار میگیرند در واقع  اگر در یک حادثه کارگر یکی از پیمانکاران به عنوان مثال کارگر اسکلت  بند فوت نماید بر اساس نظر بازرس اداره کار  40 درصد کارفرما و 60 درصد پیمانکار مقصر معرفی میشود که اگر این کلوز خریداری شده باشد 100 درصد خسارت توسط شرکت بیمه گر پرداخت خواهد شد .

شرح کلوز هفت بیمه مسئولیت:

در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی  کلوز شش مسئولیت پیمانکاران را تحت پوشش قرار میدهد اما ممکن است حوادثی اتفاق بیوفتد که اداره کار مقصر حادثه را مهندس ناظر یا مشاور خطاب کند که اگر اینگونه شود باید یا از بیمه نامه مسئولیت خود استفاده کنند یا از کلوز هفت که مهندسین ناظر و مشاور را تحت پوشش قرار میدهد و توسط کارفرما خریداری میشود استفاده کنند اگر هیچ کدام از این بیمه نامه هارا نداشته باشند به ناچار باید سهم خسارت خود را با هزینه شخصی خود بپردازند

به عنوان مثال در یک حادثه یک کارگر آرماتور بند فوت میکند و کارفرما 40 درصد مهندس ناظر 20 درصد و مشاور هم 20 درصد به عنوان مقصر معرفی میشوند اگر کلوز هفت خریداری شده باشد 100 درصد خسارت را شرکت بیمه گر پرداخت خواهد کرد.

شرح کلوز هشت بیمه مسئولیت:

در بیمه مسئولیت اگر این کلوز خریداری شود  احتیاجی به رای دادگاه نبوده و با نظر پزشک معتمد بیمه درصد نقص عضو  یا دیه فرد فوت شده پرداخت خواهد شد و میتوان این کلوز را یکی از کلوز های مهم این بیمه نامه معرفی کرد زیرا روند دریافت خسارت را آسان تر و راحت تر میکند

شرح کلوز نه بیمه مسئولیت:

با دریافت این کلوز کارفرما پس از وقوع حادثه دغدغه بیمارستان را نخواهد داشت که آیا مصدوم را به مراکز دولتی ببرد یا خصوصی در این کلوز هزینه های پزشکی تا سقف تعیین شده طبق صورت حساب بیمارستان پرداخت خواهد شد

شرح کلوز ده بیمه مسئولیت:

طبق ماده 66 قانون بیمه تامین اجتماعی زمانی که ثابت شود حادثه اتفاق افتاده مستقیما در اثر عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی  و احتیاط لازم از طرف کارفرما  یا نمایندگان او بوده  سازمان هزینه های مربوط  به معالجه و غرامات  و مستمری ها و غیره را پرداخته  و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه  و وصول خواهد نمود

شرح کلوز یازده بیمه مسئولیت:

از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه نامه پرداخت خسارت به بیمه گذار تحت پوشش نیست یا به عبارتی  بیمه گذار نمیتواند از خود شکایت کند و مطالبه خسارت کند به همین دلیل یک بیمه نامه حوادث  برای بیمه گذار پیش بینی شده است که با پرداخت حق بیمه اضافی در صورت وقوع حادثه صرفا در محل کار بر  اساس تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود . شرایط حاکم بر کلوز یازده شرایط عمومی بیمه حوادث  انفرادی   و آیین  نامه  شماره 84 شورای عالی بیمه است .

شرح کلوز دوازده بیمه مسئولیت:

در تعهدات اصلی بیمه نامه صرفا مسئولیت بیمه گذار  در برابر حوادث احتمالی  کارکنان  تحت پوشش قرار گرفته  است  لیکن در عمل  ممکن است  شخصی که هیچ نوع رابطه استخدامی  با کارفرما ندارد مانند مهمان یا بازدید کننده کارگر یک شرکت دیگر و…. در محل مورد  بیمه دچار حادثه گردد که  در اینصورت  کارفرما  مسئول جبران خسارت  وارده خواهد بود  لیکن چون شخص مذکور  جزو کارکنان  کارفرما نیست  در صورتی خسارت  از محل  بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود  که کلوز شماره 12 خریداری شده باشد

شرح کلوز سیزده بیمه مسئولیت:

از آنجائیکه دیه به صورت یوم الادا یعنی به قیمت روزی که دیه پرداخت میشود محاسبه میگردد. نه روزی که حادثه  اتفاق افتاده است و از طرفی همه ساله  مبلغ دیه  با توجه  به تورم  افزایش می یابد  و این در حالیست که شرکت  بیمه برای  دیه  یک مبلغ ثابت  را  در بیمه نامه  در نظر گرفته است از سوی دیگر در اغلب  موارد فاصله  زمانی زیادی بین وقوع  حادثه  و  و صدور  حکم  دادگاه  مبنی بر محکومیت  کارفرما  وجود دارد  لذا  جهت جلوگیری  از  متضرر شدن  کارفرما  از افزایش  دیه  خرید کلوز 13 بطور جدی توصیه میگردد و از موارد مهم در انتخاب بهترین بیمه مسئولیت میباشد

شرح کلوز چهارده بیمه مسئولیت:

تعهد شرکت  بیمه در بیمه نامه  مسئولیت  کارفرما  در مقابل  کارکنان  جبران هزینه های پزشکی  و پرداخت  غرامت فوت  و نقص عضو  میباشد  و پرداخت  غرامت دستمزد  روزانه  برای  ایامی  که مصدوم  قادر به فعالیت  نیست  در تعهدات  اصلی  تحت پوشش نیست لذا در صورت  تمایل میتوان  با پرداخت حق بیمه اضافی  از روز  چهارم  تا حداکثر  نود روز حقوق روزانه  مشخصی  را برای  کارکنان حادثه دیده  تعین و خریداری کرد.

شرح کلوز پانزده بیمه مسئولیت:

براساس تعاریف شرایط عمومی  بیمه نامه  (آیین  نامه  شماره 80 شورا عالی  بیمه  ) حوادثی تحت پوشش بیمه خواهد بود که به مناسبت انجام کار و مرتبط با موضوع فعالیت  کارفرما باشد لذا برای گسترش دامنه   پوشش این بیمه نامه  و تحت پوشش قرار گرفتن  حوادثی که منجر به جراحت یا فوت و یا نقص عضو کارگر شده  اما  با فعالیت محل مورد بیمه  هیچ گونه  ارتباطی  ندارد توصیه میشود کلوز شماره 15 خریداری شود.

شرح کلوز شانزده بیمه مسئولیت:

مسئولیت بیمه گذار در برابر کارکنانی که برای  وی  کار میکنند در بیمه نامه  پوشش دارد  لیکن  چنانچه بیمه گذار  دارای پیمانکار  یا پیمانکارانی  باشد  و برای کارکنان پیمانکار حادثه ای رخ  دهد که بر اساس  نظر  کارشناس اداره کار  یا کارشناسان رسمی  دادگستری  بیمه گذار  نیز علاوه بر پیمانکار مسئول شناخته  شود ،به عنوان مثال  تصور کنید  در یک حادثه  منجر به فوت  یکی از کارکنان  یکی از پیمانکاران  20 درصد کارفرما و 10 درصد پیمانکار  مسئول شناخته  شده است ، در چنین شرایطی 20 درصد  دیه در صورتی  از محل  بیمه نامه مسئولیت قابل پرداخت خواهد بود  که بیمه گذار  کلوز شماره 16 را خریداری  کرده باشد . لازم به ذکر است  در پروژه های ساختمانی  بدلیل  وجود کلوز شماره شش نیازی به خریداری کلوز شانزده نیست.

لازم به ذکر است که انتخاب کلوز بسته به نوع فعالیت شما میباشد و کلوزهای ذکر شده برای تمامی شاخه های رشته مسئولیت  استفاده نمیشود  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *